Handlingsprogram for Venstre i Køge 2018-21

Køge Kommune skal være en kommune med ambitioner, tryghed, ansvar og højt til loftet

Resultatet af det seneste kommunalvalg i 2013 varslede en ny periode i Køge Kommune, da vælgerne satte over 90 års socialdemokratisk styre og tankegang på porten og gav mulighed for et mere borgerligt og frihedsorienteret politisk alternativ med Venstre som det største parti i den nye flertalsgruppe.

Et flertal der stadig rækker ind over midten i den Køgensiske politik, og som har sikret løsninger med en bred opbakning i byrådet.

Venstre er stolte over at have været bannerfører for dette nødvendige systemskifte i Køge kommune, men den succes gør det ikke alene. Venstre vil gerne have en endnu mere borgerlig ledelse af kommunen og den førte politik med Venstre i borgmesterstolen. På den måde kan vi sikre, at systemskiftet er varigt til gavn for den enkelte borger.

Køge skal fortsat være en attraktiv kommune, hvor der er en aktiv og tryg opvækst til vores børn og unge, et værdigt seniorliv og et stærkt erhvervsliv. Venstre ønsker at fortsætte kursen for Køge kommune med ambitioner, tryghed, ansvar og ’højt til loftet’ – med udvikling i HELE kommunen.

 

Mærkesager

Attraktive rammer for erhvervslivet

Vi vil skabe muligheder for flere private jobs i hele kommunen gennem et godt erhvervsklima

Et trygt og godt hverdagsliv

Vi skal være det sted folk ønsker at bo og skaber et mangfoldigt liv

Unge godt på vej

Vi vil have trygge, aktive og fremtidsparate børn og unge.

Et aktivt og værdigt seniorliv

Vi vil skabe rammer for det gode seniorliv med værdighed og livskvalitet.

Tryghed for alle i Køge Kommune

Vi skal hindre ny tilgang samt styrke konsekvens og indsatser mod banderne.

 

Indhold

 1. Effektiv drift og frit valg
 2. Vækst, erhverv og udvikling
 3. Et trygt og godt hverdagsliv
 4. Fremtidsparate børn og unge
 5. Tryghed for alle
 6. Et aktivt og værdigt seniorliv
 7. Aktivt kultur- og fritidsliv
 8. Grøn og miljøvenlig kommune

 

På vegne af Venstre i Køge og vores stærke kandidathold.

Mette Jorsø, borgmesterkandidat

 

 

1. Mere velfærd for pengene med frit valg og fokus på en effektiv drevet kommune.

Danmark har en af verdens største offentlige sektorer, og presset på den bliver ikke mindre i fremtiden. Vi kan se frem til en stadigt større andel af ældre samt fortsat højere forventninger til den leverede service særligt i kommunerne. Derfor er vi nødt til at drive en effektiv og fremtidssikret offentlig sektor, så der er råd til at levere en god service til den rigtige pris. Her har Venstre allerede igangsat mange effektiviseringer i indeværende periode. Potentialet er dog større. Vi skal udnytte mulighederne i nye teknologiske og effektive løsninger, og samtidig skal vi konkurrenceudsætte flere områder. Borgerne skal i størst muligt omfang selv kunne vælge mellem offentlige og private løsning.

For Venstre er det naturligt at sikre en effektiv drift med en moderne ledelse, så vi kan frigøre ressourcer til at prioritere kerneydelserne og holde udgifterne i ro. Lige nu har vi større udgifter til administration og ledelse end de kommuner, der gør det bedst. Det kan vi gøre bedre.

Som kommune skal have vi særligt fokus på nye indtægter, så vi skaber et stadigt større grundlag for en bedre velfærd. Det sikre vi ved at tiltrække nye borgere og nye virksomheder, samt flere handlende i butikkerne og flere turister til vores område. Køge kommune skal være stedet, man søger til for at bo, arbejde og finde oplevelser.

Sådan gør vi:

God service og effektiv drift
 1. Vi skal have en serviceorienteret kommune, hvor borgeren og erhvervslivet er i centrum.
 2. Vi ønsker en dygtig og innovativ forvaltning med fokus på åbenhed og lave administrationsomkostninger, hvor nye teknologier anvendes til gavn for borgerne.
 3. Vi skal løbende lave nabotjek af de kommuner, der løser opgaverne bedre og billigere, så vi kan lære af deres succeser. Vi skal løse vores opgaver så godt, at andre kommuner også kan tage ved lære af vores opgaveløsning.
 4. Det skal være let og enkelt for borgere og virksomheder at komme i kontakt med kommunen og få den rette information til tiden. Venstre har sikret én indgang for borgerne gennem en god borgerbetjening. Vi vil fortsat arbejde for én effektiv ’serviceindgang’ for erhvervslivet med én dedikeret erhvervsservicechef.
 5. Samarbejdet mellem kommune og region samt mellem de enkelte kommunale forvaltninger, skal forbedres med borgernes behov og rettigheder i centrum og en gnidningsløs service.
 6. Venstre ønsker at holde skatter og afgifter i ro for at give borgere og virksomheder tryghed om deres økonomi. Vi ønsker på sigt at sænke kommuneskatten og grundskylden.
 7. Venstre vil udbyde flest mulige driftsopgaver i privat regi, således at også mindre og lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaverne. Der skal være en fair konkurrence mellem ”offentlige virksomheder” og private alternativer. Vi vil skabe ‘harmonika-forvaltninger’, hvor kapaciteten udbygges i takt med aktivitetsstigninger, så borgerne oplever en hurtig og effektiv kontakt med kommunen i alle situationer.
 8. Borgerne skal have en ægte mulighed for et frit valg mellem kommunale og private ydelse, hvor det er muligt. Der skal arbejdes aktivt for at udfordre mulighederne for øget frit valg.
 9. Venstre ønsker fleksible indkøbsordninger for de enkelte institutioner, så f.eks. børnehaver og skoler frit kan vælge, hvor de vil købe ind bedst, billigst og gerne lokalt.
 10. Større fokus på sundhed og forebyggelse til gavn for den enkeltes velfærd, men også til gavn for hele kommunen, når vi finder de bedste og billigste løsninger i længden.
 11. Vores svage borgere (handicappede, ældre, syge og psykisk syge) skal altid sikres den hjælp og støtte, de har brug for i hverdagen.
 12. Det skal ikke være muligt at sige nej til et job, hvis man modtager kontanthjælp, uden det får konsekvenser.
God ledelse og en sund arbejdskultur
 1. Kommunalt ansatte ledere skal have friere rammer til at bedrive ledelse og skabe resultater ud fra ønskede mål, rammer, resultat og brugertilfredshed. Venstre har øget det lokale selvstyre på vores skoler, og vi vil fortsætte arbejdet med at styrke det lokale selvstyre i kommunens forskellige institutioner.
 2. Venstre ønsker at fremme en serviceorienteret kommunal arbejdskultur, hvor medarbejdere har ejerskab, ansvar og en forståelse for drift med løbende effektivitets- og forandringsprocesser – til gavn for fællesskabet. Det skal give glade og stolte medarbejdere, der tør udfordre ledelsen og løbende fremsætte idéer til bedre opgaveløsning.
 3. Vi ønsker gode arbejdsmiljøer på de kommunale arbejdspladser, så sygefraværet kommer ned på et niveau, der svarer til det private erhvervsliv.
 4. Vi vil fortsætte vores fokus på afbureaukratisering for at frigive ressourcer til mere borgernær velfærd.

 

 

2. Vi vil fortsat skabe attraktive rammer for erhvervslivet

Før sidste kommunalvalg, og før vælgerne gjorde Venstre til en betydende del af det nuværende politiske flertal, havde Køge Kommune en arbejdsløshed over landsgennemsnittet, og vækstmæssigt betegnedes vi som udkantskommune. Kun 4 år senere har vi skabt mere end 1.400 nye private fuldtidsjobs og vi kan forvente op mod 10.000 nye borgere over de kommende år.

Den udvikling kan vi ikke tage æren for alene, men vi tror systemskiftet ved sidste valg gjorde en forskel. Selvom vi er inde i en positiv udvikling, kan vi ikke tillade os at ligge på den lade side. Vi mangler stadig vidensjob til de mange, der må pendle ud af kommunen – og for at tiltrække nye borgere. Køge savner en markant og tydelig branding for at være synlig som attraktiv erhvervskommune, og ikke blot et sted man passerer igennem. Derfor har Venstre været med at oprette den nye erhvervsfond Connect Køge, der skal have fokus på markedsføring af Køge kommune og turismen, herunder erhvervsturismen.

Venstre vil sætte nye ambitiøse mål for at blive den mest attraktive erhvervskommune, så vi kan tiltrække jobs og virksomheder. Det igangværende byggeri af universitetssygehus og ny jernbane sætter en masse aktiviteter i gang, og vi skal sørge for, at også lokale virksomheder kan byde ind. Det er vigtigt at skabe et balanceret arbejdsmarked i Køge Kommune, så udvikling og handelsliv i vores yderområder og midtby ikke dør ud. En proaktiv og professionel erhvervsservice skal sammen med uddannelses- og jobmuligheder samt et attraktivt hverdagsliv være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder til Køge Kommune.

Sådan gør vi:

Attraktive erhvervsmuligheder
 1. Vi skal levere en god kommunal service til vores virksomheder. De skal opleve, at de får konkrete svar og en relevant service, når de har behov for det.
 2. Kommunen skal være på forkant og etablere erhvervsområder og infrastruktur, der løbende matcher og tilpasses fremtidens krav. Særligt skal vi være opmærksomme på mulighederne, der opstår i kølvandet på de store udviklingsprojekter.
 3. Ved realiseringen af de mange nye projekter der er på vej og i gang, er det vigtigt, at tilgodese og understøtte rammerne for det eksisterende erhvervsliv – herunder handelslivet i hele kommunen – for at skabe et balanceret arbejdsmarked.
 4. Vi skal have fokus på den lokale erhvervs- og befolkningsudvikling. Al vækst behøver ikke ske i store centre, men kan med fordel understøttes lokalt så vores lokalsamfund blomstrer. Herunder er det nødvendigt at sikre en relevant lokal offentlig transport.
 5. Der mangler attraktive erhvervsgrunde i Køge Kommune, og vi ønsker en bedre og mere alsidig strategi for erhvervsudviklingen. Eksempelvis er området omkring den nye Køge Nord station allerede udlagt til nye typer af erhverv, men der skal kigges på hele kommunen for nye muligheder.
 6. Vi vil tiltrække innovative og videnstunge virksomheder for at skabe job til folk med videregående uddannelser. Derfor skal vores boligområder kunne matche deres behov.
 7. Venstre ønsker at tiltrække sundhedsrelaterede virksomheder i kølvandet på det nye universitetssygehus i Køge.
 8. Venstre vil gerne sætte flere offentlige/private samarbejdsprojekter (OPP) i gang, for at være med til at sætte skub i vækst og udvikling.
 9. Køge erhvervsservice skal løbende være i tæt dialog med eksisterende og nye potentielle vækstvirksomheder samt andre aktører, der medvirker til Køges udvikling og branding. Venstre ønsker mål, strategi og rammer for hvordan Køge erhvervsservice er med til at sikre, at Køge Kommune bliver den mest attraktive erhvervskommune i Region Sjælland.
 10. Venstre vil sætte nye initiativer i gang for at tiltrække og motivere iværksættere og innovative sjæle. Det skal være nemt at sætte sine idéer i værk og starte virksomhed.
Beskæftigelsesindsats med fokus på jobskabelse
 1. Beskæftigelsesindsatsen skal stadigt gentænkes, så målet, om hurtigst muligt tilbage til ordinær beskæftige for de ledige, er i fokus. Vi ønsker et friere valg mellem det kommunale jobcenter og andre private aktører, hvor den ledige får større valgmulighed og mere ansvar for egen situation.
 2. For de ledige med andre sociale problemer end ledigheden alene, skal kommunen skabe den nødvendige sammenhæng mellem jobcentret, sundhedscentrene og borgerens nærmiljø, så den enkelte hjælpes med sine problem og bliver parat til at tage et ordinært job.
 3. Venstre ønsker fokus på at få flere fritidsjob og praktikpladser til vores unge i det private erhvervsliv. Det er vigtigt, at de unge får et godt kendskab til og lærer at tage ansvar for egen indtjening og begå sig på arbejdsmarkedet.
 4. Venstre ønsker en bedre integrationsindsats med fokus på uddannelse og arbejde, særlig for unge i socialt udfordrede områder eller hjem. Vi skal sørge for, at vores unge ikke bliver marginaliserede, men føler sig som en del af samfundet, med ansvar for eget liv.
 5. Venstre vil sikre, at ingen unge falder ud af systemet og ender på varig overførselsindkomst. Vi skal understøtte, at de unge kommer ud på arbejdsmarkedet med praktikpladser og aktivering, så de ikke mister berøringen med arbejdslivet eller mister lysten til at være selvkørende. Venstre ønsker straksaktivering med nyttejobs for unge under 30 år.
 6. Venstre vil medvirke til et godt grundlag for Campus Køges videre udvikling, herunder muligheder for kollegieboliger, caféer, indkøbsmuligheder samt gode transportforbindelser for at skabe et attraktivt studiemiljø. Køge skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby.
God infrastruktur
 1. Turismeområdet skal gentænkes og styrkes, så Køge kan tiltrække flere turister til kommunens attraktioner og herligheder. Venstre har allerede sikret en stadig udvikling af Køge Marina ligesom kommunen støtter Borgringen og Hummeren projektet. Der skal nedsættes en visionsgruppe med aktører og andre professionelle, der skal supervisere kommunen om, hvordan vi udvikler turismen og sætter nye ambitiøse mål.
 2. Venstre vil have bedre parkeringsforhold i Køge Kommune, herunder bedre parkeringsmuligheder ved stationer og trinbræt samt i byerne. Det er vigtigt for pendlerfamilier og for handelslivet, hvis vi skal tiltrække og fastholde både borgere og handlende. Betalingsparkering i Køge midtby er en realitet vi må forholde os til. Vi skal sørge for at bruge indtægterne fornuftigt til nye smarte parkeringsløsninger med særligt fokus på handelslivet i Køge, så Køge by og midtbyen kan klare sig i konkurrencen med andre store omkringliggende byer og shoppingcentre.
 3. Venstre vil skabe en bedre og mere hensigtsmæssig infrastruktur og aflastende færdsel gennem Køge by og kommune som helhed. De længe ventede østvendte tilkørselsramper ved motorvejsafkørslen ved Vemmedrup har vi sikret, men vi skal stadig kigge på, hvor vi kan lette det stigende trafikpres flere steder i kommunen. Trafikken fra syd og fra Stevns skal hurtigt ud på motorvejen, så den ikke belaster vores byer og landsbyer.
 4. Venstre ønsker støjdæmpning ved stærkt trafikerede vejstrækninger.

 

 

3. Vi ønsker at skabe et godt og sammenhængende hverdagsliv

Køge Kommune har historisk været præget af industrifabrikker, der har ligget ned mod vandet og havnen. Derved har Køge reelt vendt ryggen mod vandet – og ikke udnyttet det attraktive potentiale kommunen har. Løbende har det forgangne socialdemokratiske styre bygget masser af sociale boligbyggerier med det resultat, at vi i dag har en overvægt at disse boliger. Det betyder, at vi også tiltrækker borgere fra andre kommuner med store sociale problemer. Det har vi ikke råd til i længden, og derfor er bolig- og bosætningspolitikken så vigtig for en balanceret udvikling af kommunen.

Køge Kommune ligger centralt både geografisk og infrastrukturmæssigt, med en stor gammel og smuk købstad og store naturmæssige værdier i strand, vand, skov og land. Vi skal derfor favne udviklingen i HELE kommunen og sørge for en velbalanceret bolig- erhvervs, og befolkningsudvikling. Det arbejde har Venstre sat godt skub i med den vedtagne landdistriktspolitik, der gør det attraktivt at bo og leve i såvel by- som landområder. Herunder har Venstre været med til at afsætte 2. mio. kr. til udvikling af de mindre byområder. Politikken og dens muligheder for mindre udstykninger i landsbyerne vil fremover være med til at tiltrække nye ressourcestærke borgere.

Sådan gør vi:

 1. Vi vil lave en aktiv indsats for at tiltrække nye og stærke borgere til kommunen ved bl.a. at skabe rammer for flere lokale jobs, og ved at have en god balance i boligudbuddet med mange attraktive private leje- og ejerboliger samt et tilpasset udbud af almene boliger. Dertil  bl.a. byggegrunde til markedspriser og bedre mulighed for udstykning i landdistrikter.
 2. Køge skal være en attraktiv uddannelsesby, og Campus Køge skal kunne tiltrække unge til såvel ungdoms- som videregående uddannelser. Derfor skal vi sikre nok ungdomsboliger og kollegieboliger, der matcher de unges ønsker og behov for et attraktivt leve- og studiested.
 3. Venstre vil gøre det attraktivt at vende tilbage til kommunen for de unge, der fx har været ude for at studere andre steder i Danmark. Derfor skal Køge Kommune være attraktiv inden for de områder, der har stor betydning for unge familier, fx skoler, børnepasning, idræt, kultur samt boligudbud og jobmuligheder.
 4. Venstre vil sikre ”liv”, udvikling og aktivitet i landområder og landsbyer i Køge Kommune gennem et fortsat skarpt fokus på den vedtagne landdistriktspolitik. Vi ønsker, at give vore landsbysamfund og landområder muligheder for større indflydelse på egen udvikling til at skabe liv og aktivitet. Borgere i landområderne skal have nemmere ved at udvikle sin ejendom til nye formål, såvel til hesteejendomme som til småerhverv.
 5. Der er i samfundet et stadigt større ønske om at leve sin tredje alder i aktive seniorfælleskaber, oldekoller og boliger tilpasset en aldrende befolknings behov. Venstre vil understøtte dette ønske, når der skal udformes lokalplaner og boligudvikles.
 6. Venstre ønsker at binde Køge Kommune bedre sammen på tværs af kommunen, med en tidsvarende kollektiv transport. Borgere i kommunens sydlige, vestlige og nordlige dele skal have god mulighed for at komme til Køge by med bus eller tog. Det er ligeledes vigtigt at kommunens børn og unge har mulighed for at komme til og fra deres skole og uddannelsessted. Særlig Campus Køge skal sikres gode busforbindelser til Køge/Ølby/Køge Nord st.
 7. Venstre vil sikre, at det er sikkert og trygt at færdes som cyklende og gående i vores kommune. Derfor skal vi fortsat udbygge og sikre stisystemer og cykelstier rundt om i kommunen samt lave andre trafikale løsninger, der øger sikkerheden. Det er vigtigt, at særligt børn og unge kan færdes trygt og sikkert til og fra skole, institutioner og fritidstilbud.
 8. Kommunens veje, cykel- og gangstier skal vedligeholdes, så de er sikre at færdes på. Samtidig skal kommunens stadig flere cykelstier, hvor det er muligt, forbindes, så der skabes cykelveje på tværs af kommunen. Det vil skabe sunde transportformer og give god adgang til kommunens mange naturrigdomme.

 

 

4. Vi vil have trygge, sunde, aktive og fremtidsparate børn og unge.

Kommunens mindre og lokale skoler og institutioner har i mange år været truet af lukning eller sammenlægning. Tidligere flertal har glemt vigtigheden af en god tryg hverdag og opvækst i lokalmiljøet. Dermed tvinges forældre og børn ind i systemer og skoledistrikter uden at kunne vælge selv. Det har bl.a. sin baggrund i en central styring af skolerne med manglende gejst, ansvar og udvikling til følge. Det har ikke givet den bedste skole og det trygge børneliv, vi fortjener.

Venstre har i denne periode haft stort fokus på børne- og skoleområdet. Der er tilført mere end 40 mio.kr. til investeringer i opnormeringer på børneområdet, læreruddannede vikarer og sænkning af undervisningstiden, bedre rengøring og IT udstyr. Derudover er der oprettet 2 idrætsklasser, og flere af kommunens legepladser er opgraderet.

Efter vedtagelsen af ny skolestruktur først i perioden har Venstre sikret skolerne arbejdsro. Selvom Venstre kæmpede hårdt for at undgå skolelukninger, kunne vi ikke overbevise flertallet i byrådet om dette, men Venstre kæmper ufortrødent videre for at undgå yderligere lukninger. Har den lokale skole og institution lokal opbakning, mener Venstre, at den er til gavn for både børn og lokalsamfund.

Forældrene skal have reelle muligheder for at vælge den hverdag og den retning, der giver mening for dem og deres børn. Ansvaret for at sikre børn og unge en tryg og inkluderende opvækst ligger først og fremmest hos forældrene. Men skoler og institutioner har også en rolle og et stort ansvar for  at udvikle børns muligheder og potentialer.

Langt flere unge skal hurtigt i gang med ungdomsuddannelse og fastholdes i uddannelse. Vi ønsker at få alle børn og unge med på ’livets vogn’ og derved hæve uddannelsesniveauet i Køge Kommune. Attraktive fritids- og sportsfaciliteter skal være med til at give børn og unge et sundt og aktivt liv. Vi vil sikre grundlaget for trygge, aktive og fremtidsparate børn og unge, der har lyst til at uddanne sig og tage ansvar for deres egen fremtid.

Sådan gør vi:

Valgfrihed og selvstændighed for skoler og institutioner
 1. Venstre arbejder for at give skoler og institutioner frihed til at differentiere sig, så de kan tilpasse sig forældrenes ønsker og pasningsbehov i en travl hverdag, fx med profilinstitutioner, profilskoler, fleksible åbningstider eller temaer. Hverdagens behov for forældre og børn skal komme før forvaltningens.
 2. Venstre er ved at indføre en moderniseringsmasterplan, der skal skabe en mere moderne og tidsvarende skole i de rette rammer.
 3. Venstre vil fortsat arbejde aktivt for at sænke lærernes undervisningstid og dermed sikre et kvalitetsløft til undervisningen. Samtidig skal inklusionsindsatsen stadigt forbedres, så vi får alle børn og unge med på uddannelsesvognen.
 4. Institutioner, skoler og SFO’er skal i højere grad kunne involvere lokale frivillige foreninger. Skolereformen giver muligheder for dette, og Venstre vil arbejde for at det også lykkes og er nemt at komme i gang med for både institutioner og frivillige ildsjæle og foreninger.
 5. Venstre vil sikre forældre større valgfrihed i tilbud til børn og unge, når det drejer sig om skoledistrikt og mellem kommunale og private tilbud, f.eks. ved valg af børneinstitution, skole, ungdomstilbud o.l.
 6. Venstre ønsker i langt højere grad at stille krav til såvel elever, forældre og lærere om at tage ansvar for læringen. Venstre vil udfordre de dygtigste elever og løfte de svageste. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes styrker og behov. Vi mener, at der i langt højere grad skal undervises ved brug af metoder, som man har evidens for virker, og ikke til hvad man ’tror’ virker. Vi skal sikre, at der er særlig fokus på skole-hjem samarbejdet i de svage familier og kunne sætte ind med støtte, når det er nødvendigt.
 7. Venstre har styrket brugen af IT i undervisningen som et helt naturligt redskab og det skal vi fortsætte med. Både elever og lærere skal kunne bruge og beherske den digitale verden, vi lever i, hvilket stiller krav til et højt niveau for skolernes IT-udstyr og netværksadgang.
 8. Venstre har sikret de økonomiske rammer for, at skolerne i højere grad kan benytte kvalificerede lærervikarer og god planlægning ved vikardækning. Det arbejde skal fortsættes og forbedres, da eleverne har krav på en kvalificeret undervisning.
 9. Venstre vil give vores folkeskoler og skolebestyrelser øget frihed til at udvikle sig i retning af profilskoler og udskolingslinjer. Vi opnår et større lokalt engagement, ansvar og ejerskab for den enkelte skoles udvikling, når vi lægger friheden og ansvaret ud til de professionelle ledelser og skolebestyrelser. Venstre ser gerne en mangfoldighed af profilskoler, da vi mener, at et mangfoldigt folkeskoletilbud giver en bedre folkeskole og uddannelse.
God ledelse og stærk faglighed
 1. Venstre har givet skolelederne bedre vilkår for og friheden til at tage ansvar og skabe gode arbejdsvilkår og forældreinddragelse. Det arbejde skal fortsættes, og det skal være naturligt at stille krav til lederne med klar konsekvens for de ledere, der ikke lever op til deres mål.
 2. Venstre vil skabe et trygt og lokalt miljø i indskolingen med færre børn, og større centrale enheder til udskolingen for at sikre en bedre overgang til ungdomsuddannelserne. Derved kan vi opnå tryghed og mangfoldighed lokalt – og en større faglighed i overbygningen.
 3. Vores skoler skal være et trygt, inspirerende, inkluderende og involverende læringssted med motiverede og dygtige lærere. Skolen er et lærested – ikke et værested. Derfor skal faglighed, læring og trivsel, altid være i højsædet. Karaktergennemsnit alene kan ikke definere kvaliteten af vores lokale skoletilbud. Vi ønsker at inddrage flere parametre og viden om hvad der betyder noget, så som lærernes faglighed, antallet af unge som folkeskolen sender videre i ungdomsuddannelse, forældreinddragelse, elevernes trivsel og det sociale liv på skolen. Samlet set tror vi, at det giver de bedste forudsætninger.
 4. Venstre ser de frie og private skoler som en vigtig del af det samlede uddannelsestilbud i Køge Kommune og som et alternativ til dem, som ønsker at benytte sig af det frie valg. Køge Ungdomsskole skal indgå i en samlet helhed i de tilbud, som elever og forældre kan tilvælge.
Aktive børn er kloge børn
 1. Venstre vil sikre gode rammer for aktivitetstilbud til børn og unge inden for såvel idræt og bevægelse samt de kreative og musiske områder. Svage og økonomisk dårligt stillede familier skal have mulighed for gratis eller billigere klippekort til disse aktiviteter.
 2. Venstre vil lave rammer for etablering af nye fleksible klub- og aktivitetstilbud til børn og unge i deres lokalmiljø. I en årrække har vi set konsekvensen af de manglende lokale klub- og aktivitetstilbud til de unge. Derfor hænger nogle unge ud de forkerte steder og Køge er igen ved at få en udfordring med bander. Opgaven med at drive klub- og aktivitetstilbud skal kunne udbydes, så private såvel som foreninger har mulighed for at drive disse. Venstre ønsker mål og rammer for indhold og driften af klub- og aktiviteterne, så vi sikrer kvalitet, høj brugerandel og at de unges ønsker bliver tilgodeset.
 3. Venstre ønsker, at børn og unge med handicap samt socialt udsatte børn og unge skal sikres retten og mulighederne for et godt og trygt børne- og ungeliv. Vi skal især have fokus på den forebyggende indsats rettet mod svage og truede børn og unge.
 4. Venstre vil sikre en ordentlig og faglig inklusion af børn og unge med særlige behov. Alle vores børn har krav på en god skolegang, hvor der er fokus på den enkelte og samtidig tages hensyn til de øvrige børn, der skal rumme de inkluderede. Venstre har været med til at få fremtidens 10. klasser placeret i Campus Køge for at skabe en naturlig og inspirerende overgang til ungdomsuddannelserne. Samtidig skal 10. klasserne i højere grad indgå i introducerende forløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
 5. Venstre vil sætte en mere ambitiøs plan for at hæve uddannelsesniveauet blandt Køge Kommunes unge. Vi skal sikre en hurtigere overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og sikre, at vi får mindst 95% af de unge i gang med en ungdomsuddannelse. Det kræver god, effektiv og tæt dialog mellem de unge, forældre, skole og Ungdommens uddannelses-vejledning (UUV).

 

 

5. Tryghed for alle i Køge Kommune

Tryghed kan være mange ting og afhænger ofte af den enkeltes livssituation. Spørger man vores ældre medborgere kan tryghed være en ordentlig fast hjemmehjælp og viden om, at den ikke pludseligt bliver beskåret. For de unge kan tryghed være fraværet af mobning eller muligheden for at gå hjem uden at blive passet op og få stjålet sin mobil og ejendele. For andre kan det være sikkerhed for, at skatten ikke bliver sat op pludseligt, eller at der er hjælp at hente på jobcentret, hvis man bliver arbejdsløs. Sidst kan tryghed også være visheden om at nattelivet er trygt for en selv og for ens ældre børn, samt at bander ikke længere har fodfæste i kommunen I flere af disse situationer har kommunen en rolle at spille, og det mener Venstre, den kan gøre bedre end i dag.

Køge har tidligere været plaget af bandeoptøjer og skyderier. Det har vi været forskånet for i en årrække, men nu begynder banderne at røre på sig igen og skabe utryghed for den almindelige borger flere steder i kommunen. Det vil Venstre ikke acceptere. Der skal kraftige indsatser og større konsekvenser til. Det kræver mange forskellige tiltag og en koordineret indsats at stoppe den negative udvikling. Det spænder lige fra forebyggende indsatser for børn og unge, der er tæt på miljøet eller i fare for at blive tiltrukket, til bedre boligpolitik og bedre indsatser rettet mod banderne og de enkelte medlemmer.

Sådan gør vi:

 1. Venstre ønsker en stærk og forebyggende indsats, så udsatte børn og unge ikke drives eller lokkes ind i bander og kriminalitet. Venstre vil sikre en bandeindsats som fortsætter udover det fyldte 18. år og gerne strækkes helt op til 23 år. Erfaringen viser, at det er i perioden derfra og frem til man stifter familie, at flest indgår i bander. De forebyggende indsatser kan ske gennem sunde aktiviteter og klubtilbud, opsøgende og særlige indsatser, tæt samarbejde mellem institutioner, skoler, SSP, Natteravne og kommunen samt andre relevante aktører.
 2. Kommunen skal i højere grad samarbejde med velfungerende foreninger for at komme problemerne i forkøbet og fremme integrationen af særligt de etniske unge, der er i fare for at falde i kriminalitetens og bandernes klør.
 3. Vi skal, i samarbejde med politiet, udvise en konsekvent holdning over for unge bandemedlemmer. Vi skal styrke indsatsen for at få de unge, der allerede er blevet involveret i bandemiljøet, ud derfra og i gang med uddannelse eller job.
 4. Venstre mener, at det er vigtigt at vi forebygger på området, og ikke venter til problemerne bliver sværere at løse. Venstre vil sikre, at kommunen konstant skal være to skridt foran de unge kriminelle, så man rettidigt kan sætte ind overfor problemstillingerne. Ved at oprette beboerråd, uddanne ”ambassadører” og sikre en indsats helt fra børnehavealderen, vil vi kunne gøre en forskel.
 5. Venstre vil flytte medarbejdere og relevante forvaltninger ud i de berørte boligområder og kæde beboerforeninger, frivillige organisationer, klubber og kommunen sammen, og der igennem sikre større forståelse og indblik, så faresignaler opfanges inden det udvikler sig.
 6. Vi ser integration som et naturligt tiltag, hvor der skal arbejdes for at inkludere alle borgere i samfundet, og sikre, at der ikke opstår ghettoområder, hvor integrationen fejler. Det skal gøres attraktivt for alle med en anden etnisk baggrund at komme ud på arbejdsmarkedet, og tage ansvar for det samfund, vi alle lever i. Venstre vil arbejde for en hurtig integrationsproces hvor bl.a. danskkundskaber skal sikre en hurtig adgang til arbejdsmarkedet.
 7. Venstre vil også i dagligdagen skabe tryghed for kommunens borgere. Det handler om sikre skoleveje, vedligeholde veje og stier, gadebelysning også lokalt, snerydning på de kommunale cykelstier, samt design af lyskryds og udformningen af vores veje med sikkerhed for øje.
 8. Tryghed handler ikke kun om kriminalitet. Venstre vil arbejde for at den enkelte borger kan føle sig tryg ved kommunens tilbud og de aftaler, der laves. Den kommunale service skal leveres med respekt for den enkelte og med hensyntagen til borgerens rettigheder og pligter.

 

 

6. Vores ældre skal sikres et aktivt og rigt seniorliv samt en god og værdig omsorg.

Fremtidens ældre er ikke en homogen gruppe. Vi vil møde stadig flere friske ældre, som ønsker en aktiv seniortilværelse, der minder om deres hidtidige liv. De ønsker bl.a. et rigt kulturtilbud og et stærkt foreningsliv, mens de først senere i livet forventer at få behov for hjemmepleje og sygepleje. Til gengæld vil kravene til den nødvendige pleje være større end fra de ældre i dag. Vi skal derfor behandle de ældre som individer, og møde dem med forskellighed i de tilbud og løsninger, de tilbydes. Venstre ser de ældre som en styrke, og vi ønsker at holde vores ældre medborgere involverede og aktive i lokalsamfundet længst muligt.

Køge Kommune bruger 5.449 kr. mere per ældre end Solrød Kommune og 6.884 kr. mere per ældre end Greve Kommune. Alligevel er tilfredsheden ikke i top og meget kan stadig gøres bedre for at sikre en ældreservice med den enkelte i centrum. Venstre har i den nuværende periode taget hul på problemerne og tilført hjemmeplejen 8 mio.kr. ligesom der udføres et pilotprojekt for at give mad og sundhed et kvalitetsløft. Fokus må dog altid være at give vores ældre et aktivt og rigt liv mens de er friske, samt en god og værdig omsorg, når behovet opstår hos den enkelte.

 

Sådan gør vi:

 1. Venstre vil sikre vores ældre får en tryg og værdig alderdom med nødvendig hjælp og fokus på medinddragelse, støtte til selvhjælp og accept fra den ældre.
 2. Vi skal ikke alene se de ældre som syge og svage, men i højere grad som ressourcestærke individer, der gerne vil tage vare på sig selv, men kan have brug for en hjælpende hånd. Derfor skal indsatsen på ældreområdet ikke kun handle om pleje, men også om livet inden plejen bliver nødvendig.
 3. Vi ønsker at nedbringe administration og i stedet styrke ’varme hænder’, omsorg og moderne velfærdsteknologi, der kan frigive tid og frihed til den ældre. Det er særligt vigtigt med den forebyggende indsats, så den ældre hjælpes inden et større plejebehov opstår.
 4. Venstre vil sikre, at den ældre kan blive og klare sig længst muligt i eget hjem. Den ældre skal aktivt inddrages og høres, så vedkommende får den rette hjælp.
 5. Vi ønsker faste hjemmehjælpere. Det giver tryghed og kvalitet.
 6. Fremtidens ældreboliger, plejeboliger og aktivitetstilbud skal matche de forventninger, som fremtidens ældre har. Det kan bl.a. være moderne seniorlandsbyer/oldekoller eller ældreområder, hvor de ældre trygt kan færdes, med fagligt personale i nærheden, så hjælpen altid er til at få fat på. Der skal fx være mulighed for at samle ældreboliger, aflastningspladser, genoptræningsfaciliteter, aktivitetsmuligheder, mindre møde- og kultursteder, caféer og indkøbsmuligheder o.l.
 7. Plejehjem er et ’hjem’ og må ikke opfattes som en institution. Derfor er det vigtigt at vores plejehjem og ældrecentre også føles hjemlige bl.a. med duften af mad ved spisetiderne. Ligeledes skal plejekrævende ægtepar skal have ret til en tryg alderdom sammen og skal ikke skilles mod deres vilje, blot fordi de kommer på et plejecenter.
 8. Venstre støtter op om afdelinger på plejehjem, som samler borgere med samme interesse eller livsform herunder etniske ældre, homoseksuelle mv.
 9. Venstre vil sikre en ældreomsorg med fagligt kompetente medarbejdere, der ønsker at gøre en positiv forskel for de ældre. Vi vil have en ledelse, som har plads til nytænkning og innovation, så man undgår traditionel kassetænkning. De ældre skal behandles med værdighed og stabilitet i den omsorg, de har brug for.
 10. Vi vil gerne have et brugerstyret aktivitetshus for ældre borgere i den østlige del af kommunen. De ældre er en ressource, der gerne bidrager til egen og andres velfærd.
 11. Venstre vil give private aktører og organisationer mulighed for at bidrage positivt til opgaveløsningen i ældreplejen.
 12. Ældre skal frit kunne vælge mellem kommunale og private løsninger, ligesom ældre skal have mulighed for at tilkøbe ydelser.
 13. Kommunen skal blive stadig bedre til at hjemtage de ældre efter endt behandling på sygehuset. Det er hverken værdigt eller økonomisk forsvarligt, at den ældre skal vente unødigt på den rette hjælp i eget hjem.

 

 

7. Et aktivt liv med kultur og fritidsaktiviteter giver øget livskvalitet og sammenhold.

Køge Kommune har mange kulturelle tilbud og en mangfoldighed af foreninger med meget forskellig interesser. Venstre ønsker at styrke kulturlivet, frivillighedskulturen og foreningslivet med gode rammer og vilkår. En stærk breddeidræt giver sunde og aktive borgere, hvilket er en forudsætningen for en succesfuld eliteidræt.

Vi ønsker et mangfoldigt fritids- og kulturliv til glæde for kommunens borgere. Derfor har Venstre stået bag kommunens seneste idrætsstrategi, der skal sikre at så mange som muligt dyrker idræt og meget gerne i foreningsregi. For Venstre er det vigtigt at give den rette opbakning og støtte til foreningslivet og de mange frivillige, der yder en stor indsats for mange mennesker.

Sådan gør vi:

Foreningslivet øger livskvaliteten
 1. Venstre ønsker at styrke frivillighedskulturen og foreningslivet med gode rammer og vilkår.
 2. Vi ønsker størst muligt selvstyre til foreningerne og mindst mulig kommunal administration og kontrol. Det skal være nemt at være forening i Køge Kommune, hvor én indgang til kommunen er den rette løsning.
 3. Venstre har været med til at vedtage kommunens idrætsstrategi 2015-25, som skal få endnu flere i idrætstøjet og styrke det frivillige foreningsliv på området.
 4. Vi vil sikre ens muligheder for og behandling af kommunens mange idrætsgrene og foreninger. Bl.a. skal der ikke være forskel i betaling for brug af kommunale og selvejende faciliteter. Samtidig skal der sikres en god kvalitet og vedligeholdelsesstandard for kommunens idrætsfaciliteter og gerne gennem øget brug af selveje.
 5. Venstre ønsker gode idrætsfaciliteter i hele kommunen til gavn for de mange aktive udøvere i kommunen. Bl.a. har Venstre stået bag anlæggelsen af flere kunststofbaner i kommunen og ønsker at fortsætte dette arbejde i bl.a. Ejby og Bjæverskov. Ligeledes vil Venstre stå bag en løbende evaluering af behovet for nye faciliteter som fx 50m svømmebassin og e-gaming lokaler.
 6. Venstre ønsker at styrke samarbejdet mellem ildsjæle, brugere og institutioner i breddeidrætten. Samtidig ønsker vi at finde yderligere midler til det frivillige arbejde, der har så stor betydning for foreningslivet og de mange aktive brugere.
 7. Venstre har arbejdet for realiseringen af Køge Idrætspark, som nu er ved at blive projektsat. Projektet, som omfatter en hal III ved Køge Hallerne til bl.a. håndbolden og et istandsat fodboldstadion til både HB Køge og breddefodbolden samt andre idrætsgrene, træder i stedet for det kulsejlede Køge Park projekt. Økonomien i Køge Idrætspark er langt mere forsvarlig end i det tidligere projekt.
Kultur skaber liv
 1. I Venstre mener vi, at området ved Køge Marina skal udvikles til et aktivt erhvervs-, bolig-, kultur- og fritidsområde. Det er vigtigt, at der bliver større sammenhæng mellem Køge Marina og Køge By, således at Marinaen trækkes ’tættere’ til byen. Områdets mangfoldighed gør, at det kan rumme mange forskellige aktiviteter: f. eks havnefest, nye maritime boligformer, vandrehjem og maritime oplevelsesvirksomheder. Venstre har bl.a. været med til at støtte Hummeren projektet, samt tillade den privatarrangerede havnefest.
 2. Venstre vil sikre rammer for at etablere et musik-, cafe og spillested i forbindelse med Campus Køge, for at gøre området mere attraktivt og tiltrække de unge – også efter undervisningstid.
 3. Venstre vil styrke det nære bibliotekstilbud og være med til at nytænke indholdet samt give mulighed for selvbetjening og evt. døgnåbent. Fremtidens biblioteker giver mulighed for et lokalt kulturmiljø og integreret borgerservicefunktioner.
 4. Venstre vil give nye muligheder for at bruge de lokale skolers og institutioners fysiske rammer til andre formål udenfor undervisningstiden. Det skaber liv lokalt.
 5. Vi mener, at lokale og engagerede kræfter driver kulturen bedst og giver den bedste mangfoldighed. Derfor skal Køge Kommune drive færrest mulige institutioner selv. Ungdomsskoler, billedskoler, musikskoler m.fl. bør drives af private eller selvejende organisationer og institutioner ud fra mål-, resultat- og rammestyring.
 6. Vi ser gerne utraditionelle samarbejder, f.eks. at motion, idræt, kunst og kreativitet tænkes med ind i nyanlæggelser.

 

 

8. Vi vil bo i en grøn, naturskøn og miljøvenlig kommune.

Det man ser på hver dag bliver ofte en selvfølge. Men vi skal huske at værdsætte Køge Kommunes attraktive kulturlandskaber og naturområder. Samtidig skal vi ikke være bange for at udvikle nogle af vores områder til gavn og interesse for endnu flere og gerne nye brugere. Der findes stadig flere idrætsgrene og folkelige aktiviteter, som gerne vil bruge naturen, men som ikke kan benytte de eksisterende naturområder.

På miljøområdet skal vi være ambitiøse og stræbe efter at blive Danmarks grønneste kommune ved at bruge smarte og teknologiske metoder, der er udgiftsneutrale. Vi skal sørge for at få mest miljø og klima for pengene og samtidig skabe nye naturformer, rekreative områder og smart infrastruktur. Venstre vil forfølge en helhedsorienteret tilgang til gavn for miljøet og for at mindske energiforbruget. I stedet for planer om at etablere mega-vindmøller i Køges smukke havneområde, for at finansiere en dækmole, bør man være kritisk i forhold til udbytte og bivirkninger.

Sådan gør vi:

Klima og energi

 1. Venstre ønsker at kunne implementere energi-, miljø- og klimateknologier i alle offentlige bygninger og industriområder, hvor det er relevant og egnet, men med respekt for mennesker, erhverv og miljø. Der skal tages hensyn til gener for natur og mennesker.
 2. Køge Kommune skal være rollemodel for energieffektivisering samt brug af grøn og vedvarende energi, men kun hvor det er hensigtsmæssigt og relevant for borgerne. Det er særlig vigtigt at inddrage og påvirke borgernes energivaner, da det vil skabe de største resultater.
 3. Køge Kommune skal satse på klimaeffektive tiltag og energibesparelser ved renovering og opførsel af kommunale bygninger samt vedligeholdelse af arealer. Det skal bidrage til at nedbringe CO2 niveauet med respekt for mennesker, miljøværdier og kulturlandskaber. Køge Kommune skal så vidt muligt vælge løsninger, der er bæredygtige for både klima, miljø og økonomi.
 4. Venstre arbejder på en løbende opdateret vedligeholdelsesplan for de kommunale bygninger og anlæg, som tager højde for brugen af klimaeffektive tiltag med fokus på energi og CO2 reduktioner. Venstre har netop afsat 32 mio. kr. i 2018 til genoprettelse og vedligehold af kommunale bygninger.
 5. Vi bakker op om brugen af miljø-, energi- og klimateknologier i arbejdet for et bæredygtigt forbrug. Det gælder også vindmøller, jordvarme og solcelleanlæg, men der skal være et stort fokus på de gener, der kan følge af teknologierne. Derfor siger Venstre stadig nej til store vindmøller i havneområdet ud for Køge By. Det er ikke den rette placering for hverken natur eller Køges borgere.
 6. Venstre vil sikre, at Køge Kommune har en klar strategi for håndtering af fremtidens forandringer i klimaet. Det er bl.a. vigtigt, at kommunen løbende oprenser sine vandløb og håndterer opsamling af regnvand lokalt frem for centralt på rensningsanlægget. Ligeledes skal udfordringer med klimaforandringer tænkes ind i udviklingen af bolig- og erhvervsområder.
 7. Venstre arbejder fortsat foren klimaløsning med et rekreativt dige mod Køge Bugt, som på den ene side kan holde fremtidige vandmasser fra vores by og boligområder, og som samtidig kan skabe nye rekreative muligheder og en cykelvej fra Køge mod København langs vandet.

Natur og miljø

 1. Venstre ønsker en fornuftig balance mellem miljø, dyr og mennesker. Vi skal både bevare, vedligeholde og udvikle vores natur- og kulturlandskaber til glæde for borgerne og med respekt for vores landbrugskultur og det vildtlevende plante- og dyreliv. Venstre vil arbejde for at vores naturområder er nemt tilgængelige, så flest mulige kan få gavn og glæde af vores kulturlandskaber.
 2. Venstre vil udvikle de mange grønne områder i hele Køge kommune i et stærkt samarbejde med lokale kræfter, foreningsliv og erhvervsliv. Områderne skal være tiltalende og attraktive rum for kulturelle, sportslige samt uformelle og turistrelaterede aktiviteter. Særligt skal vi holde vores strandområder rene og attraktive for borgere og turister.

Lovparken i Køge by skal udvikles til fortsat at være et attraktivt grønt frirum i Køge by og et kulturelt samlingssted for kommunens borgere og turister. Venstre vil arbejde for, at der opføres en sponsoreret scene til kulturelle aktiviteter, mens de eksisterende muligheder for at spille bold og uformelle aktiviteter bevares. Der skal tages hånd om udfordringerne med hærværk og de omfattende efterladenskaber af skrald fra unge, der benytte parken i stort omfang

Venstre i Køge afholder generalforsamling

Onsdag den 27. februar kl. 19.00
I Ravnsborghallens cafeteria
Ravnsborgvej 3, 4600 Køge

Læs mere …

Vær med