Paul Christensen

Politiske tillidshverv

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af Teknik- og Ejendomsudvalget

Personlig info

F. 29. maj 1951. Gift. Har tre drenge.

Beskæftigelse/uddannelse

Ejer af PC-Consult – en forsknings- og rådgivningsvirksomhed in­den­for træer, bus­ke, skovbrug og juletræsdyrkning. Har tidligere været forskningsleder, af­de­lings­le­der og kon­tor­chef i flere forskellige private og offentlige forskningsinstitutter. Uddannet som forstkandidat. Talrige efteruddannelser inden for Ph.d. og mange fag­lige emner i forbindelse med mit arbejde. I dag er det mest mig, der uddanner andre i ind- og ud­land.

Fritid/tillidsposter

Sidder i kommunens Agenda 21-udvalg og sad tidligere i kommunens Fol­ke­op­lys­­­nings­­udvalg. Sidder og har siddet i talrige bestyrelser både erhvervsmæssige og inden for fri­­­tids­­­livet; i en del også som formand. Bl.a. 12 år i Borup Skoles skolebestyrelse, formand for Sø­­bo­gaard A/S, Kulturforeningen i Skovbo (KIS), Borup Fodboldklub, Borup Fodboldklubs støt­te­for­e­ning (FUSK), Skovbo Lokalhistoriske For­e­ning, Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Øst­sjæl­land (SAØ), KFUM-­spejderne i Borup m.fl.

Politiske mærkesager

1) Vi skal prøve at komme bande-uvæsenet til livs. Det findes ikke kun i Køge; men også i nog­­le af de mindre bysamfund. Narkotika og knive findes overalt. En afledet effekt bli­ver, at vi skal kik­ke nøje på integration, jobskabelse og boligpolitik, så vi ikke selv aktivt ska­­ber grobund for alle de større og mindre ghettoer, vi har i kommunen.

2) Den erhvervsmæssige udvikling og anden byudvikling skal ikke kun ske i Køge By, men i li­­ge så høj grad i en række af de mindre bysamfund. På nogle punkter virker det som om, at nogle po­li­ti­­kere har glemt, at man ved den sidste kommunereform gav Køge Kommune et meget stort land­brugs- og skovareal samt en masse mindre bysamfund.

3) Der er en masse prestigeprojekter på bedding i Køge By. Køge Kyst, Kulturhus osv. Nog­le ser ud til at kunne blive nødlidende økonomisk set. Jeg mener ikke, at vi pt. har råd til, at kom­mu­­­nen selv skal finansiere ret mange af dem. Hvis der ikke tilbyder sig sponsorer, må projekterne vente til bed­re tider.

4) Kommunen skal generelt behandle borgerne ordentligt og anstændigt. Jeg kan ikke ac­cep­te­re, at kom­mu­nen først retsforfølger og får dømt en borger, der har skåret nogle grene af et vejtræ, og der­efter fælder kommunen selv træet, da man erkender, at træet var til gene og fare for tra­fi­kanterne, som vi har set det i ”Træsagen fra Køge”.

Bliv aktiv