Vedtægter for Venstre i Køge

Foreningens navn er Venstre i Køge

§ 1. Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

 • Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
 • Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
 • Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
 • Retten til privat ejendom

§ 2. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik.

Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening.

Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.

Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.

Stk. 2

Et medlemskab gælder efter vælgerforeningens bestemmelser enten for et kalenderår eller for 12 måneder, regnet fra tidspunktet for kontingentbetaling.

Stk. 3

Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde – forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår eller for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling.

Stk. 4

Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kandidatbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 5

Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6

Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat.

§ 3. Opgaver og ansvar

Vælgerforeningens opgaver og ansvar:

 • Medlemshvervning
 • Medlemspleje og gentegning
 • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
 • Deltagelse i nærdemokratiet
 • Engagement i nærområderne med V-lokalgrupper og V-projektgrupper
 • Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
 • Kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Opstilling af kandidater til kommunalvalg
 • Kampagner forud for kommunalvalg
 • Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/byråd
 • Foreningsadministration med kontingent og medlemsregistrering
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kandidatbestyrelsen og regionsbestyrelsen
 • Indberetning af medlemstal til landsorganisationen
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 • Valg til kandidatbestyrelsen
 • Valg til regionsbestyrelsen
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

§ 4. Generalforsamling og dagsorden

Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand for kandidatbestyrelsen
 10. Valg til kandidatbestyrelsen
 11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 12. Valg af delegerede til landsmødet
 13. Valg af to revisorer og suppleant(er)
 14. Eventuelt

Ad. pkt. 9 og 10, se § 20 i tillægget om opstillingskreds og kandidatbestyrelse.

Ad. pkt. 9, 10 og 11, se § 44 stk. 3 og 4, og ad. pkt. 12, se § 33 stk. 1 i Venstres vedtægter.

Stk. 2

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar.

Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.

Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 5

Kontingentet til kandidatbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 6

Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 7

Medlemmer, der vælges til regionsbestyrelsen, skal have bopæl i kommunen.

Stk. 8

Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

§ 5. Opstillingsmøde

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der

 • Har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet
 • Har bopæl i kommunen

Stk. 2

Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Bestyrelse, V-lokalgrupper, V-projektgrupper og udvalg

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 9 medlemmer (min. 4).

Stk. 2

Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, dog jf. stk. 1.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4

Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 7

Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske netværk og udvalg og skal danne V-lokalgrupper og V-projektgrupper.

Stk. 8

Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab.

§ 7. Økonomi

Midler til dækning af foreningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2

Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.

Stk. 3

Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

Stk. 4

Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent.

Stk. 5

Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kandidatbestyrelsen, regionsbestyrelsen og landsorganisationen.

Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for vælgerforeningen og vælgerforeningens delegerede.

§ 8. Opstilling til kommunalvalg

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:

 • Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
 • Procedure for opstilling og valg af kandidater
 • Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
 • Opstilling på én eller flere kandidatlister
 • Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Stk. 2

Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).

Stk. 3

Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.

Stk. 4

Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.

§ 9. Fællesbestemmelser

Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres Vedtægter, §§ 42-50, samt §§ 51 og 52.